VĂN BẢN BẦU CỬ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 90/KH-UBND Kế hoạch phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 27/03/2021 27/03/2021
2 62/UBBC-TGV Về việc triển khai Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng 26/03/2021 26/03/2021
3 52/TB-UBBC Thông báo địa điểm làm việc; địa điểm đặt hòm phiếu phụ, niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng viên ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; số điện thoại của ban bầu cử, Tổ bầu cử trên địa bàn huyện 25/03/2021 25/03/2021
4 57/UBBC-TGV Triển khai nội dung phiên họp lần thứ hai của UBBC 25/03/2021 25/03/2021
5 51/UBBC-TGV Hướng dẫn công khai bản kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập; ứng cử đại biểu HĐND 24/03/2021 24/03/2021
6 229/NQ-UBBC Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh BRVT nhiệm kỳ 2021-2026 24/03/2021 24/03/2021
7 76/TB-HĐPH Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 23/03/2021 23/03/2021
8 787/UBND-PTP Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 21/03/2021 21/03/2021
9 223/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 1 21/03/2021 21/03/2021
10 224/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 2 21/03/2021 21/03/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg