TNMT
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 283/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 148-KH/HU ngày 12/07/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 04/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 26/09/2022 26/09/2022
2 2955/UBND-TNMT Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh 26/09/2022 26/09/2022
3 1577/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Văn Công Hoàng Vẹn và bà Trần Thị Bích Liễu – cư trú tại Khu dân cư số 10, khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất (lần đầu) 26/09/2022 26/09/2022
4 1482/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Nguyễn Thị Tiến 22/09/2022 22/09/2022
5 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Đoàn Minh Châu 22/09/2022 22/09/2022
6 1481/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Trần Thị Thu Thảo 21/09/2022 21/09/2022
7 1480/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Nguyễn Anh Nhựt và bà Nguyễn Thùy Hương 21/09/2022 21/09/2022
8 1479/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Nguyễn Văn Cửu 21/09/2022 21/09/2022
9 1478/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Lê Cao Quý 21/09/2022 21/09/2022
10 1477/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Nguyễn Thị Nguyệt 21/09/2022 21/09/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg