TNMT
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 KH-DD-2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 24/05/2022 24/05/2022
2 QD-DD-2021-2030 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 24/05/2022 24/05/2022
3 Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo tỉnh BR-VT 23/06/2021 23/06/2021
4 Báo cáo quy hoạch Báo cáo Quy hoạch sử sụng đất 23/06/2021 23/06/2021
5 621/TNMT Đề nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Côn Đảo 03/06/2021 03/06/2021
6 42/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung QĐ số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 VV ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh BRVT và QĐ số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 VV sửa đổi, bổ sung QĐ số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 20/12/2017 30/12/2017
7 34/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh BRVT 08/11/2017 18/11/2017
8 26/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/08/2016 01/09/2016
9 25/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 16/08/2016 26/08/2016
10 34/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/08/2015 04/09/2015
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg