TNMT
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 34/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/08/2015 04/09/2015
2 33/2015/QĐ-UBND Ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2015 17/08/2015
3 65/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/12/2014 29/12/2014
4 52/2014/QĐ-UBND Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/10/2014 10/11/2014
5 53/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/10/2014 09/11/2014
6 30/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 02/06/2014 17/07/2014