Dự toán ngân sách huyện trình HĐND
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 389/BC-UBND Báo cáo công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020 (Dự toán trình HĐND huyện) 20/12/2019 20/12/2019
2 432/BC-UBND Báo cáo Công khai Dự toán ngân sách huyện năm 2019 (Dự toán trình hội đồng nhân dân huyện) 18/12/2018 18/12/2018
3 331/BC-UBND Báo cáo Thuyết minh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018 21/12/2017 21/12/2017
4 3150/UBND-TCKH Về việc công khai dự toán năm 2018 trình HĐND huyện 21/12/2017 21/12/2017