Dự toán ngân sách huyện đã được HĐND huyện quyết định
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 63/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Côn Đảo 12/01/2022 12/01/2022
2 27/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Côn Đảo 14/01/2021 14/01/2021
3 12/QĐ-UBND Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Côn Đảo 06/01/2020 06/01/2020
4 01/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Côn Đảo 02/01/2019 02/01/2019
5 17/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Côn Đảo 11/01/2018 11/01/2018
6 1227/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của huyện Côn Đảo 30/12/2016 30/12/2016
7 166/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2016 của huyện Côn Đảo 29/02/2016 29/02/2016