Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 85/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 09/04/2021 09/04/2021
2 282/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 19/10/2020 19/10/2020
3 188/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 15/07/2020 15/07/2020
4 173/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 01/07/2020 01/07/2020
5 70/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 15/04/2020 15/04/2020
6 390/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 20/12/2019 20/12/2019
7 288/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Quý III năm 2019 15/10/2019 15/10/2019
8 Biểu số 93/CK-NSNN; Biểu số 94/CK-NSNN; Biểu số 95/CK-NSNN Kèm theo Báo cáo số 209/BC-UBND 15/07/2019 15/07/2019
9 209/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 15/07/2019 15/07/2019
10 95/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 16/04/2019 16/04/2019