Quyết toán ngân sách huyện đã được HĐND huyện phê chuẩn
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1205/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Côn Đảo 17/08/2022 17/08/2022
2 889/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 huyện Côn Đảo 13/08/2020 13/08/2020
3 854/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Côn Đảo 25/07/2019 25/07/2019
4 739/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Côn Đảo 25/07/2018 25/07/2018
5 648/QĐ-UBND Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 23/08/2017 23/08/2017
6 803/QĐ-UBND Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 12/09/2016 12/09/2016