Tổng hợp tình hình công khai
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 80/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Huyện Côn Đảo 29/03/2019 29/03/2019
2 Tổng hợp tình hình công khai 2017-2019 Tổng hợp tình hình công khai 2017-2019 18/03/2019 18/03/2019
3 286/UBND-TCKH V/v công khai ngân sách theo quy định của luật ngân sách nhà nước 01/02/2018 01/02/2018
4 16/BC.TC-KH Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán nhà nước năm 2018 30/01/2018 30/01/2018
5 2184/UBND.TC-KH V/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 12/09/2017 12/09/2017