Cải cách hành chính
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1562/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng huyện 22/09/2022 22/09/2022
2 298/BC-UBND Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh tại các cơ quan, đơn vị 09 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/09/2022) 22/09/2022 22/09/2022
3 2864/UBND-VHTT Về việc triển khai đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/09/2022 19/09/2022
4 2863/UBND-VHTT Về việc triển khai Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh 19/09/2022 19/09/2022
5 559/CV-VHTT Về việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến 08 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI trên các phương tiện thông tin đại chúng 17/09/2022 17/09/2022
6 289/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 16/09/2022 16/09/2022
7 2805/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1720_QĐ-UBND ngày 14-6-2022 của UBND tỉnh 13/09/2022 13/09/2022
8 1403/QĐ-BTC Quyết định Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022” 12/09/2022 12/09/2022
9 373/TB-UBND Thông báo triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công việc trên môi trường mạng 12/09/2022 12/09/2022
10 2733/UBND-NVLĐTBXH về việc khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 07/09/2022 07/09/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg