Cải cách hành chính
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1831/UBND-VP Về việc triển khai Quyết định số 1720/QĐ-UBNDngày 14/6/2022 Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 18/06/2022 18/06/2022
2 916/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022” 16/06/2022 16/06/2022
3 810/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính huyện Côn Đảo năm 2022 03/06/2022 03/06/2022
4 1583/UBND-KT V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉn 31/05/2022 31/05/2022
5 802/QĐ-UBND Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Côn Đảo 31/05/2022 31/05/2022
6 171/KH-UBN Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Côn Đảo năm 2021 25/05/2022 25/05/2022
7 159/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022” 12/05/2022 12/05/2022
8 1225/UBND-NVLĐTBXH V/v báo cáo thực hiện các TTHC liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn huyện 01/05/2022 01/05/2022
9 147/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Côn Đảo 28/04/2022 28/04/2022
10 131/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 17/04/2022 17/04/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg