Cải cách hành chính
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 28/KH-UBND Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn huyện Côn Đảo 02/02/2023 02/02/2023
2 68/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 01/02/2023 01/02/2023
3 123/QĐ-UBND Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 31/01/20223 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 31/01/2023 31/01/2023
4 46/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 17/01/2023 17/01/2023
5 15/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh tại các cơ quan, đơn vị tháng 01 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/01/2023) 17/01/2023 17/01/2023
6 48/UBND-PTP Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025. 07/01/2023 07/01/2023
7 368/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2023 31/12/2022 31/12/2022
8 4324/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai Thông báo số 909/TB-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29/12/2022 29/12/2022
9 4318/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC trên đị 29/12/2022 29/12/2022
10 474/BC-UBND Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 14/12/2022 14/12/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg