Tuyên truyền PBGD Pháp luật
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 164-KH/HU KẾ HOẠCH quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 585-KL/TU ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2022-2025 15/09/2022 15/09/2022
2 2649-UBND-NVLĐTB&XH Tuyên truyền phổ biến Luật Thi đua khen thưởng 27/08/2022 27/08/2022
3 2573/UBND-PTP V/v mời Báo cáo viên tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành 20/08/2022 20/08/2022
4 2546/UBND-PTP Vv tổ chức hội nghị phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành 18/08/2022 18/08/2022
5 247/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Côn Đảo 12/08/2022 12/08/2022
6 2378/HĐPH Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật khác 02/08/2022 02/08/2022
7 36-KL/TW Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương: Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chức nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 23/06/2022 23/06/2022
8 08/2022/QH15 LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2022 16/06/2022 01/01/2023
9 07/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 07/2022/QH15 16/06/2022 01/01/2023
10 06/2022/QH15 LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2022 15/06/2022 01/01/2024
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg