Tuyên truyền PBGD Pháp luật
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 243/KH-UBND Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 01/10/2021 01/10/2021
2 913/QĐ-UBND Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Côn Đảo 21/09/2021 21/09/2021
3 182/KH-UBND KH thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 21/07/2021 21/07/2021
4 182/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án " tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 21/07/2021 21/07/2021
5 189/BC-UBND Báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 29/06/2021 29/06/2021
6 158/BC-UBND Báo cáo kết quả tổng kết Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 15/06/2021 15/06/2021
7 150/BC-UBND Báo cáo tổng kết Đề án "tăng cường PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 12/06/2021 12/06/2021
8 147/BC-UBND  Báo cáo tổng kết Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn huyện Côn Đảo 11/06/2021 11/06/2021
9 76/TB-HĐPH Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 23/03/2021 23/03/2021
10 787/UBND-PTP Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 21/03/2021 21/03/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg