Tất cả văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 3002/UBND-NVLĐTBXH V/v sửa đổi bổ sung, điều kiện, đối tượng, thủ tục hỗ trợ cho lao động tự do mất việc làm tại 2.12 Mục II của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND huyện Côn Đảo 31/08/2021 31/08/2021
2 2996/UBND-NVLĐTBXH V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện 31/08/2021 31/08/2021
3 710/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ giúp việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 21/07/2021 21/07/2021
4 Biểu mẫu Phụ lục biểu mẫu kèm theo Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 17/07/2021hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ theo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 21/07/2021 21/07/2021
5 Biểu mẫu BIỂU MẪU DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG 21/07/2021 21/07/2021
6 01/HD-UBND Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và trẻ em phải cách ly tập trung gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo điểm Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 20/07/2021 20/07/2021
7 496/NVLĐTB&XH Về việc đề nghị phổ biến bản tóm tắt hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ 19/07/2021 19/07/2021
8 498/NVLĐTB&XH Về việc hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP 19/07/2021 19/07/2021
9 177/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo 17/07/2021 17/07/2021
10 437/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 16/07/2021 16/07/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/right-banner/OIP.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg