Chuyển đổi số
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 265/UBND-VHTT Về việc triển khai các thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 03/02/2023 03/02/2023
2 28/KH-UBND Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn huyện Côn Đảo 02/02/2023 02/02/2023
3 cẩm nang “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” 01/02/2023 01/02/2023
4 68/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 01/02/2023 01/02/2023
5 15/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh tại các cơ quan, đơn vị tháng 01 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/01/2023) 17/01/2023 17/01/2023
6 46/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 17/01/2023 17/01/2023
7 4324/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai Thông báo số 909/TB-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29/12/2022 29/12/2022
8 4318/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC trên đị 29/12/2022 29/12/2022
9 474/BC-UBND Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 14/12/2022 14/12/2022
10 2074/QĐ-UBND Quyết định ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Côn Đảo và của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Côn Đảo 12/12/2022 12/12/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg