Chuyển đổi số
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 580/STTTT-VTCNTT V/v triển khai các văn bản, tài liệu của Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. 22/04/2022 22/04/2022
2 131/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 17/04/2022 17/04/2022
3 1189/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13/04/2022 13/04/2022
4 3696/UBND-VP triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 29/03/2022 29/03/2022
5 3405/UBND-VP Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh 22/03/2022 22/03/2022
6 716/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển đổ thị thông minh tỉnh BR-VT giai đoạn 2020-2022. định hướng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 thwo Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 22/03/2022 22/03/2022
7 941/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/03/2022 17/03/2022
8 27/QĐ-UBGQCĐS Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia vê chuyển đổi số năm 2022 15/03/2022 15/03/2022
9 588/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 22/02/2022 22/02/2022
10 5039/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn thử nghiệm 31/12/2021 31/12/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg