Kết quả thử nghiệm chất lượng nước định kỳ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 03/TCCN công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 12/2022. 03/01/2023 03/01/2023
2 167/TCCN công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 11/2022 05/12/2022 05/12/2022
3 1233 công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 10/2022 07/11/2022 07/11/2022
4 122/TCCN Kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 9/2022. 03/10/2022 03/10/2022
5 104/TCCN - V/v đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 8/2022. 06/09/2022 06/09/2022
6 94/TCCN Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 7/2022. 05/08/2022 05/08/2022
7 80/TCCN Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 6/2022 11/07/2022 11/07/2022
8 69/TCCN V/v Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 5/2022. 10/06/2022 10/06/2022