Kết quả thử nghiệm chất lượng nước định kỳ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 140/TCCN Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 7/2023 01/08/2023 01/08/2023
2 công khai Công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 6/2023 03/07/2023 03/07/2023
3 106/TCCN kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 5/2023. 09/06/2023 09/06/2023
4 70/TCCN Công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 3/2023 03/04/2023 03/04/2023
5 40/TCCN kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 02/2023 03/03/2023 03/03/2023
6 17/TCCN Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 01/2023. 06/02/2023 06/02/2023
7 03/TCCN công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 12/2022. 03/01/2023 03/01/2023
8 167/TCCN công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 11/2022 05/12/2022 05/12/2022
9 1233 công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 10/2022 07/11/2022 07/11/2022
10 122/TCCN Kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 9/2022. 03/10/2022 03/10/2022