Quy hoạch, Chiến lược và Phát triển
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 301/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 23/09/2022 23/09/2022
2 90/TB-BQLDA Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 Xây lắp thuộc dự án: Chỉnh trang khu A-B Chợ Côn Đảo 13/09/2022 13/09/2022
3 281/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 12/09/2022 12/09/2022
4 1402/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lệ - cư trú tại Khu dân cư số 3, khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất (lần đầu) 10/09/2022 10/09/2022
5 1206/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế năm 2022 17/08/2022 17/08/2022
6 233/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/HU ngày 13/6/2022 của Huyện ủy Côn Đảo thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025” 25/07/2022 25/07/2022
7 1209/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Côn Đảo 14/04/2022 14/04/2022
8 417/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045 01/04/2022 01/04/2022
9 1095/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 của huyện Côn Đảo 01/04/2022 01/04/2022
10 1010/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 28/04/2016 28/04/2016
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg