Quy hoạch, Chiến lược và Phát triển
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 27/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triên kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 của huyện Côn Đảo 21/01/2023 21/12/2022
2 2157/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 22/12/2022 22/12/2022
3 733/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 21/12/2022 21/12/2022
4 442/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 05/12/2022 05/12/2022
5 421/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 12 năm 2022 29/11/2022 29/11/2022
6 1925/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 15/11/2022 15/11/2022
7 562/BC-UBND BC - báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, 10 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 10/11/2022 10/11/2022
8 350/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 28/10/2022 28/10/2022
9 301/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 23/09/2022 23/09/2022
10 90/TB-BQLDA Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 Xây lắp thuộc dự án: Chỉnh trang khu A-B Chợ Côn Đảo 13/09/2022 13/09/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg