Nông thôn mới
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 2867/UBND-VHTT Về việc báo cáo tình hình thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 02/08/2023 02/08/2023
2 Sổ tay Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023 30/06/2023
3 343/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 06/12/2022 06/12/2022
4 280/KH-BCĐ Kế hoạch về việc tổ chức bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2022. 23/09/2022 23/09/2022
5 437/CV-KT V/v đề nghị đăng tải nội dung Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2022 của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu. 04/09/2022 04/09/2022
6 2560/UBND-VHTT Về việc triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 19/08/2022 19/08/2022
7 2483/UBND-PTP Vv triển khai hướng dẫn một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/08/2022 11/08/2022
8 2401/UBND-KT V/v đề nghị các đơn vị lập kế hoạch, lộ trình và kinh phí thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Côn Đảo. 04/08/2022 04/08/2022
9 2334/UBND-KT Về việc đăng ký “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2022. 29/07/2022 29/07/2022
10 2264/UBND-KT V/v triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu năm 2022. 25/07/2022 25/07/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/right-banner/OIP.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg