Nông thôn mới
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 343/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 06/12/2022 06/12/2022
2 280/KH-BCĐ Kế hoạch về việc tổ chức bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2022. 23/09/2022 23/09/2022
3 437/CV-KT V/v đề nghị đăng tải nội dung Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2022 của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu. 04/09/2022 04/09/2022
4 2560/UBND-VHTT Về việc triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 19/08/2022 19/08/2022
5 2483/UBND-PTP Vv triển khai hướng dẫn một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/08/2022 11/08/2022
6 2401/UBND-KT V/v đề nghị các đơn vị lập kế hoạch, lộ trình và kinh phí thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Côn Đảo. 04/08/2022 04/08/2022
7 2334/UBND-KT Về việc đăng ký “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2022. 29/07/2022 29/07/2022
8 2264/UBND-KT V/v triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu năm 2022. 25/07/2022 25/07/2022
9 223/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Côn Đảo 08/07/2022 08/07/2022
10 2078/UBND-KT V/v hướng dẫn thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Côn Đảo. 08/07/2022 08/07/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg