GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Dự thảo Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Côn Đảo 17/11/2022 17/11/2022
2 Dự thảo Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 03/11/2022 03/11/2022
3 Dự thảo BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/10/2022 11/10/2022
4 Dự thảo Dự thảo Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 15/08/2022 15/08/2022
5 Dự thảo Dự thảo Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 15/08/2022 15/08/2022
6 Dự thảo Dự thảo Kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; kế hoạch Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 08/08/2022 08/08/2022
7 Dự thảo Góp ý dự thảo kế hoạch phối hợp với ngành giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động giáo về di sản văn hóa giai đoạn 2023 - 2026 08/08/2022 08/08/2022
8 Dự thảo Dự thảo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030 28/07/2022 28/07/2022
9 Dự thảo Dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030 28/07/2022 28/07/2022
10 Dự thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 20/07/2022 20/07/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg