Cải cách hành chính
  06/01/2021

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021

Thực hiện Công văn số 14648/UBND-SNV ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các cơ quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Về ban hành và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ các quy định, văn bản chỉ đạo của Đảng (cấp trên hoặc cùng cấp), hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện, trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác CCHC giai đoạn vừa qua, các cơ quan chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 để triển khai thực hiện. Kế hoạch CCHC năm 2021 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thời điểm ban hành Kế hoạch CCHC chậm nhất là ngày 31/12/2020.

- Nội dung Kế hoạch CCHC (theo đề cương) phải bảo đảm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cải cách bao gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy; (4) Cải cách công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; (7) công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó, đề nghị phải đánh giá sâu các nội dung thuộc lĩnh vực cơ quan tham mưu.

- Các mục tiêu nhiệm vụ CCHC phải cụ thể, xác định rõ: kết quả đạt được, mốc thời gian hoàn thành và cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, phải bố trí nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn và khả thi của Kế hoạch.

2. Về thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ năm 2021

a) Nội dung báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện CCHC (theo đề cương) hàng quý, 6 tháng và năm gửi Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ tỉnh theo quy định. Nội dung báo cáo gồm những phần chính sau:

- Tình hình tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, tuyên truyền CCHC.

- Nêu tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC năm của đơn vị. Cung cấp số liệu theo các biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này.

- Những khó khăn, vướng mắc.

- Kiến nghị, đề xuất tỉnh và Trung ương.

Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Văn phòng huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ được UBND huyện giao, định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm cung cấp số liệu theo các biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này.

b) Thời hạn nhận báo cáo

Báo cáo CCHC định kỳ gửi Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội qua hệ thống iDesk để tổng hợp không quá 02 ngày kể từ ngày chốt số liệu trong kỳ báo cáo. Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND huyện trước ngày 16 của tháng cuối quý để báo cáo Sở Nội vụ. Thời điểm chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo Quý I/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/3/2021.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021.

- Báo cáo Quý III/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 05/6/2021 đến ngày 05/9/2021.

- Báo cáo tổng hợp năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/12/2021.

(Nguồn: Công văn số 16/UBND-NVLĐTBXH ngày 06/01/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan