Chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện năm 2023

Tài liệu đính kèm

148/KH-BCĐ Tải file đính kèm