Cải cách hành chính
  02/03/2021

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC)  nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC của huyện; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền CCHC; đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của huyện.

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Đồng thời, hướng dẫn người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi công vụ.

2. Yêu cầu

- Công tác phổ biến, tuyển truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; Nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

- Thông tin kịp thời tình hình CCHC, kinh nghiệm, việc làm hay, mô hình tốt cũng như những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến CCHC.

- Tuyên truyền công tác CCHC phải luôn được coi là nhiệm vụ chung của các ngành, các cấp. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Các cơ quan thông tin đại chúng của huyện chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền CCHC đến các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp.

II. NỘI DUNGVÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

-  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh; kết quả CCHC của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính  nhà nước.

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCC,VC trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của CBCC, VC.

- Các mô hình, cơ chế, đề án, dự án đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện CCHC, các điển hình tốt cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính của địa phương.

- Tuyên ruyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền, phổ biến cụ thể các các nội dung khác của CCHC: cải cách thể chế, cải cách tổ chức, bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

b. Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

- Các bộ TTHC đã công bố, các bộ thủ tục sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực  theo Quyết định của UBND tỉnh (về nội dung thủ tục hành chính, cách tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng biểu mẫu).

- Quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại, thư điện tử (email) tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của CBCC, VC với công dân.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, trách nhiệm của CBCC, VC trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh,….

- Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính hàng năm.

- Tuyên truyền qua hình thức các cuộc thi, hội thi về CCHC cho đội ngũ CBCCVC.

- Đưa nội dung CCHC vào các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền CCHC thông qua các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng.

b. Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

- Niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

- Đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác CCHC và địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về CCHC của tỉnh, huyện và của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang cải cách hành chính trên các kênh truyền thông đại chúng của huyện.

+ Thực hiện chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình huyện.

- Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan sinh động: pano, áp phích, băng rôn, kịch vui, kịch ngắn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành Đoàn thể và khu dân cư

- Tổ chức niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, quy trình giải quyết công việc tại trụ sở làm việc.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức của từng đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác CCHC, vận động đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác CCHC.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để tổng hợp (lồng ghép vào báo cáo CCHC của huyện). Thời hạn báo cáo quý trước ngày 15 của tháng cuối quý; riêng báo cáo năm trước ngày 10/11/2021.

2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác; gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

- Lập danh sách bồi dưỡng kiến thức CCHC có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC khi có Kế hoạch của cấp trên.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về CCHC để nhân rộng.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đánh giá về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND huyện điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nội dung thông tin tuyên truyền về CCHC.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2021.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về CCHC trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tốt các cuộc hội nghị, tuyên truyền khi có yêu cầu; thường xuyên kiểm tra hệ thống pano, áp phích trên các trục đường chính.

- Quản lý và đảm bảo hoạt động hiệu quả của Cổng thông tin điện tử huyện trong việc thông tin tuyên truyền về CCHC. Xây dựng chuyên mục về CCHC, thực hiện đăng tải các tin bài, hoạt động CCHC trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

- Chủ trì, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan và 9 khu dân cư.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị để kịp thời đề xuất UBND huyện có biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về CCHC nêu bật được những gương điển hình tiên tiến là các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Đồng thời, có bài viết phản ánh những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, mang tính hình thức, đối phó, những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính để góp một phần thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài; tăng cường thời lượng đưa tin, bài về công tác CCHC, tập trung vào việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các khẩu hiệu, pano, áp phích, chuơng trình văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về CCHC trên địa bàn huyện.

6. Phòng Tư pháp

Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC vào chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

7. Văn phòng huyện

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị công khai thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp tất cả các bộ thủ tục hành chính cấp huyện  cho Phòng Văn hóa và Thông tin để thực hiện đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2021 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để triển khai thực hiện.

(Nguồn: Từ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/03/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan