Chế độ - Chính sách
  01/03/2023

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đả

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Xem tại đây)

Đánh giá

Tin tức liên quan