Cải cách hành chính,Chuyển đổi số
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

Tài liệu đính kèm

73-KH/HU Tải file đính kèm