VĂN BẢN UBND HUYỆN,Cải cách hành chính,Chuyển đổi số
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022

Tài liệu đính kèm

131/KH-UBND Tải file đính kèm