VĂN BẢN UBND HUYỆN
Kế hoạch triển khai Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

237/KH-UBND Tải file đính kèm