Khu Bến Đầm

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 3  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 2  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 1  (01/09/2016)

Bản vẽ không gian xanh  (01/09/2016)

Sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan  (01/09/2016)

Bản vẽ khung thiết kế đô thị tổng thể  (01/09/2016)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg