Khu Bến Đầm

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 3  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 2  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 1  (01/09/2016)

Bản vẽ không gian xanh  (01/09/2016)

Sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan  (01/09/2016)

Bản vẽ khung thiết kế đô thị tổng thể  (01/09/2016)