Khu trung tâm

Bản vẽ khung thiết kế đô thị tổng thể  (01/09/2016)

Sơ đồ các khung thiết kế đô thị  (01/09/2016)

Hình ảnh minh họa trục song hành lịch sử - trục cảnh quan ven biển  (01/09/2016)

Hình ảnh minh họa các khu chức năng  (01/09/2016)

Bản đồ hệ thống không gian mở  (01/09/2016)

Sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan  (01/09/2016)