Quy hoạch, Chiến lược và Phát triển
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triên kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 của huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

27/NQ-HĐND Tải file đính kèm