Cải cách hành chính
  28/03/2021

Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện tốt công tác CCHC

Trên cơ sở Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của huyện Côn Đảo, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021 để triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, công tác cải cách tài chính công.

Tính riêng trong quý I, Phòng TC-KH đã đã tiếp nhận, xử lý và trao trả đúng hạn 141 hồ sơ, trong đó: Cấp mới giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 45 hồ sơ, thay đổi nội dung giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 25 hồ sơ và chấm dứt hoạt động kinh doanh 15 hồ sơ, tạm ngưng hoạt động kinh doanh 21 hồ sơ; đấu thầu 35 hồ sơ. 100% hồ sơ đã giải quyết và chuyển trả công dân đều sớm và đúng hẹn.

Ngoài ra, Phòng TC-KH thường xuyên rà soát, cập nhật, phối hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực do Phòng phụ trách tại trụ sở cơ quan và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; triển khai thực hiện tiếp nhận các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa.

Đánh giá

Tin tức liên quan