Quy hoạch

Dự thảo Đồ án quy hoạch Côn Sơn  (19/02/2020)

Hồ sơ Phê duyệt đề án đặt tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030  (25/02/2019)

Quy hoạch Tổng thể Di tích lịch sử Côn Đảo  (30/11/2016)

Đề án đặt, đổi tên đường  (28/11/2016)

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt  (14/10/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 3  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 2  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 1  (01/09/2016)

Bản vẽ không gian xanh  (01/09/2016)

Sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan  (01/09/2016)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg