Quy hoạch

Dự thảo Đồ án quy hoạch Côn Sơn  (19/02/2020)

1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ đô thị Bến Đầm 2. Thiết kế đô thị trung ...

Hồ sơ Phê duyệt đề án đặt tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030  (25/02/2019)

Bấm vào đây để tải xuống Đĩa CD Hồ sơ Phê duyệt đề án đặt tên đường, công ...

Quy hoạch Tổng thể Di tích lịch sử Côn Đảo  (30/11/2016)

1. Tải về tập tin Quy hoạch Tổng thể Di tích lịch sử Côn Đảo A0 2. Tải về tập tin Quy hoạch Tổng thể ...

Đề án đặt, đổi tên đường  (28/11/2016)

Bấm vào đây để tải xuống Đĩa CD Đề án đặt tên đường, công trình Công cộng hiện ...

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt  (14/10/2016)

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc ...

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 3  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 2  (01/09/2016)

Bản vẽ minh họa các khu chức năng chính 1  (01/09/2016)

Bản vẽ không gian xanh  (01/09/2016)

Sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan  (01/09/2016)