Chuyển đổi số
Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia vê chuyển đổi số năm 2022

Tài liệu đính kèm

27/QĐ-UBGQCĐS Tải file đính kèm