VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Đả

Tài liệu đính kèm

04/2023/QĐ-UBND Tải file đính kèm