VĂN BẢN UBND HUYỆN
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

03/2023/QĐ-UBND Tải file đính kèm