Chuyển đổi số
Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển đổ thị thông minh tỉnh BR-VT giai đoạn 2020-2022. định hướng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 thwo Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019

Tài liệu đính kèm

716/QĐ-UBND Tải file đính kèm