Chế độ - Chính sách
  01/08/2022

Quyết định Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (CÔNG BÁO/Số 293 + 294/Ngày 01-06-2013)

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đi với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư và hoạt động tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tchức, cá nhân đầu tư, kinh doanh tại Côn Đảo

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đu tư, kinh doanh tại Côn Đảo có quyền:

a) Tự chủ đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư, trừ trường hợp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật;

c) Thuê lao động trong nước, lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật và chuyên gia theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia; quyết định về tiền lương và mức lương tối thiểu của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp cận quỹ đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bquy hoạch, thế chp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vn thực hiện dự án đu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;

đ) Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

e) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Côn Đảo có nghĩa vụ:

a) Đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Côn Đảo theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả;

b) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê lại đất, nhà xưởng, kho bãi, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại Côn Đảo, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, lao động, hải quan, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phương thc huy động vốn để đầu tư phát triển Côn Đảo

1. Hàng năm, căn cứ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư, khả năng cân đi của ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội quan trọng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiến độ thực hiện của dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc thông qua các Bộ, ngành để triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội quan trọng tại Côn Đảo. Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương, bao gồm cả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Trái phiếu Chính phủ, chương trình Biển Đông - Hải đảo, tín dụng ưu đãi để đu tư các dự án quan trọng trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, xử lý chất thải.

2. Ưu tiên việc sử dụng các nguồn vn ODA và vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cần thiết của Côn Đảo và các trợ giúp kỹ thuật khác.

3. Thu hút vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO, PPP và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Được sử dụng quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật về đất đai vào mục đích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ chung cho Côn Đảo.

5. Huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn ứng trước của các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng xây dựng và kinh doanh công trình hạ tầng kỹ thuật

6. Mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng và huy động mọi nguồn vốn dưới các hình thức khác, theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Khuyến khích và ưu đãi đầu tư

1. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của Nhà nước:

a) Các tchức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quyền lựa chọn thực hiện các dự án đu tư tại Côn Đảo (trừ những dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);

b) Nhà đầu tư có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước tại Côn Đảo được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

c) Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại Côn Đảo;

d) Tất cả các dự án đầu tư vào Côn Đảo được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức, cá nhân có công vận động vốn đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vận động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khu

Các dự án của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Côn Đảo được hưởng ưu đãi thuế nhập khu áp dụng đi với dự án đu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tin thuê đt

Các dự án đầu tư tại Côn Đảo được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước ở mức ưu đãi áp dụng đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

5. Các ưu đãi và chính sách khuyến khích đầu tư khác

a) Xây dựng, thành lập cửa hàng miễn thuế tại Côn Đảo để bán hàng miễn thuế cho khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài mỗi lần đến Côn Đảo với giá trị không quá 500.000 đồng/người/ngày.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập và quản lý cửa hàng miễn thuế quy định tại điểm này.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, công tác đào tạo du lịch chất lượng cao cho Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu phương án hỗ trợ đầu tư nguồn điện, quản lý hệ thống cấp điện, bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Sử dụng đất, đầu tư xây dựng tại Côn Đảo

1. Diện tích đất, mặt nước để đầu tư xây dựng và phát triển tại Côn Đảo đã được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được xét duyệt và tổ chức kêu gọi đầu tư theo quy hoạch.

2. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trước khi đầu tư, xây dựng các công trình kiến trúc, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng theo dự án đầu tư tại Côn Đảo phải có hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

3. Việc quản lý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại Côn Đảo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 6. Chế độ xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, lao động, y tế

1. Xuất cảnh, nhập cảnh, lưu trú, tạm trú tại Côn Đảo

a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư, kinh doanh, du lịch tại Côn Đảo và các thành viên gia đình của họ được cấp thị thực xuất, nhập cảnh và được tạm trú, thường trú tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và pháp luật về cư trú.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết của việc nâng cấp cửa khẩu sân bay Côn Đảo thành cửa khẩu sân bay quốc tế Côn Đảo; cảng Côn Đảo thành cửa khu cảng biển quốc tế Côn Đảo.

2. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại Côn Đảo:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Côn Đảo.

b) Nâng mức phụ cấp khu vực đối với huyện Côn Đảo lên mức 0,7.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu nâng mức trợ cấp khó khăn, trợ cấp thu hút hiện nay của tỉnh; mở rộng các chế độ đãi ngộ của Tỉnh cho cán bộ, công chức đến công tác tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật.

3. Chính sách hỗ trợ về y tế cho Côn Đảo

Bộ Y tế ưu tiên đầu tư cho mạng lưới y tế của Côn Đảo, giao cho một bệnh viện tuyến Trung ương có trách nhiệm đỡ đầu cho bệnh viện Côn Đảo, hỗ trợ trang thiết bị y tế, luân phiên cử bác sỹ trực tiếp điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại Côn Đảo.

Điều 7. Chế độ tài chính

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Côn Đảo thực hiện chế độ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc mua bán, thanh toán, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Côn Đảo được thực hiện bằng đồng Việt Nam và các ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng; các tổ chức tín dụng nước ngoài được mở chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, đim giao dịch, văn phòng đại diện tại Côn Đảo để cung cấp các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng khác tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật; các ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài được đầu tư thành lập ngân hàng, công ty tài chính tại Côn Đảo.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các cơ chế, chính sách tại Quyết định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

(Nguồn từ Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng chính phủ)

 

Đánh giá

Tin tức liên quan