VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Huệ - cư trú tại Khu dân cư số 2, khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất (lần đầu)

Tài liệu đính kèm

1201/QĐ-UBND Tải file đính kèm