VĂN BẢN UBND HUYỆN,TNMT
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Văn Công Hoàng Vẹn và bà Trần Thị Bích Liễu – cư trú tại Khu dân cư số 10, khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất (lần đầu)

Tài liệu đính kèm

1577/QĐ-UBND Tải file đính kèm