Tin chỉ đạo điều hành
  13/07/2022

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Thực hiện Công văn số 6196/UBND-VP ngày 01/06/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đến hết năm 2021. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công văn số 1547/UBND-VP ngày 11/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước. Công văn số 219/UBND-TCKH ngày 08/02/2017 và Công văn số 430/UBND-TCKH ngày 26/02/2018 của UBND huyện về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Nhà nước trong việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể nội dung tờ trình phải nêu ý kiến thống nhất hay không thống nhất với kết quả kiểm toán độc lập, đồng thời đối với các gói thầu tư vấn phải lập đầy đủ quyết toán A-B...

- Thực hiện đúng trình tự pháp lý dự án theo quy định, không được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng trước khi có văn bản thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

          - Các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo người quyết định đầu tư để khẩn trương xử lý dứt điểm; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên; Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2022.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:

- Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản, quy định các tiêu chí, phân loại dự án, công trình cần phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Phối hợp Văn phòng huyện, tham mưu UBND huyện trình cấp có thẩm quyền bổ sung Danh mục TTHC công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành qua Bộ phận Một cửa cấp huyện để thuận lợi trong việc theo dõi, kiểm soát quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các dự án dỡ dang đã dừng thực hiện: Tổng hợp, tham mưu UBND huyện ban hành chỉ đạo việc thực hiện tiếp tục hoặc dừng thực hiện dự án để các Chủ đầu tư có cơ sở lập hồ sơ quyết toán các chi phí đã thực hiện và tất toán tài khoản dự án.

- Định kỳ hoặc đột xuất tham mưu UBND huyện lập đoàn kiểm tra công tác quyết toán của các Chủ đầu tư để đôn đốc, hướng dẫn kịp thời và tham mưu UBND huyện các biện pháp chế tài đối với các Chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán theo thời hạn quy định.

- Tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm của các Chủ đầu tư và Nhà thầu theo quy định tại khoản 5 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán các vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường, hướng dẫn đôn đốc các Chủ đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, đồng thời khi tham mưu bố trí vốn các dự án, công trình mới cần tập trung các công trình, hạng mục nhỏ vào chung một dự án để giảm bớt số lượng trên tổng các dự án, công trình phải đầu tư.    

- Chủ động sắp xếp, phân công công chức thực hiện công tác thẩm tra quyết toán bảo đảm thời gian và đúng biểu mẫu theo quy định./.

(Nguồn từ CV số 1707/UBND-TCKH ngày 9/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đánh giá

Tin tức liên quan