Tin trong huyện
  20/05/2023

Tập huấn Nghiệp Vụ Tín dụng Chính sách năm 2023

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Côn Đảo vừa chủ trì phối hợp với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tổ chức tập huấn cho 9 Trưởng Khu dân cư và 44 thành viên Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các nội dung gồm: các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đang triển khai trên địa bàn; kỹ năng quản lý cho trưởng các khu dân cư và Ban quản lý tổ Tổ Tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ NHCSXH, giúp cho việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngoài ra, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện còn hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội - Giáo Dục Tài Chính, giúp người dùng có kiến thức về quản lý tài chính cho cá nhân và gia đình tốt hơn cũng như nhận được thông tin mới nhất về các chương trình tài chính từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Bên cạnh tập huấn cho trưởng các khu dân cư và Ban quản lý tổ Tổ Tiết kiệm và vay vốn theo kế hoạch xây dựng hàng năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Côn Đảo còn thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, thông tin các chính sách mới cho Ban quản lý Tổ Tổ Tiết kiệm và vay vốn vào các ngày giao dịch hàng tháng. Nội dung là các văn bản nghiệp vụ mới, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố sắp xếp Tổ Tiết kiệm và vay vốn, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn, xử lý nợ rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

Qua công tác tập huấn, giúp các Trưởng Khu dân cư và các thành viên Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đánh giá

Tin tức liên quan