Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Côn Đảo năm 2020

Tài liệu đính kèm

315/TB-UBND Tải file đính kèm