Tin chỉ đạo điều hành
  15/04/2021

Tiếp tục thông tin tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 468/STTTT-TTBCXB ngày 06/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục thông tin tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”.

Ủy ban nhân dân huyện giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện tiếp các nội dung tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình huyện
(Nguồn: Công văn số 1058/UBND-VHTT ngày 15/04/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan