Tin chỉ đạo điều hành

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia  (29/09/2022)

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.  (05/08/2022)

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012  (13/07/2022)

Triển khai thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.  (13/07/2022)

Triển khai thực hiện Công văn số 5727/UBND-VP, ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022  (13/07/2022)

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước  (13/07/2022)

Triển khai thực hiện văn bản số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg.  (13/07/2022)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  (13/07/2022)

Triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ  (13/05/2021)

Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ  (12/05/2021)