Tin đấu thầu, đấu giá

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa An Sơn Miếu  (18/11/2022)

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản điểm kinh doanh tại chợ huyện Côn Đảo  (13/10/2022)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản điểm kinh doanh tại chợ huyện Côn Đảo  (06/10/2022)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án đấu giá điểm kinh doanh tại Chợ Côn Đảo  (06/10/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 Xây lắp thuộc dự án: Chỉnh trang khu A-B Chợ Côn Đảo  (22/09/2022)

Danh sách các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo  (01/08/2022)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025  (01/08/2022)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU  (13/07/2022)

Quyết định về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ Côn Đảo  (08/07/2022)

Công trình Xây dựng Bãi đậu xe Chợ mới  (09/04/2020)