Cải cách hành chính
  21/10/2020

Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Báo cáo số 94/BC-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện Cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1.Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan

- Rà soát ngay các hạn chế, thiếu sót qua đánh giá công tác cải cách hành chính, kết quả khảo sát hài lòng và kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 để có các giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện các chỉ số của cơ quan, đơn vị mình, không để lặp lại những hạn chế đã được chỉ ra.

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm chi tiết, đầy đủ nội dung, có sản phẩm, thời gian cụ thể và phân công công việc rõ ràng. Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, UBND tỉnh, UBND huyện giao đúng tiến độ, chất lượng.

- Tăng cường sự năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận một cửa.

2. Văn phòng huyện Côn Đảo

  • Thực hiện hiệu quả hoạt động Bộ phận một cửa; bồi dưỡng công chức Bộ phận một cửa nắm chắc nghiệp vụ, hướng dẫn chính xác, đầy đủ, đúng trọng tâm khi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện triệt để phần mềm một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • Chủ động hơn nữa trong liên kết, hợp tác với Bưu điện Côn Đảo trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
  • Công khai kết quả chỉ số cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
         3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao
  • Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên, liên tục tập trung các nội dung trọng tâm.
  • Công khai kết quả chỉ số cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện để người dân, doanh nghiệp biết, tìm hiểu.
  • Tiếp tục tuyên truyền trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng, đảm bảo đạt 40% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.
        4. Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội

- Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất gắn với đổi mới cơ chế, hình thức kiểm tra, giám sát, khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

- Theo dõi, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để ảnh hưởng đến kết quả cải cách hành chính của huyện.

Đánh giá

Tin tức liên quan