Tin chế độ chính sách
  03/07/2020

Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 5 và 6 năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo nhận được công văn số 2497/STC-TCHCSN ngày 30/6/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 05 và 06 năm 2020.

Để chủ động và kịp thời thực hiện đúng quy định, Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên truy cập nội dung văn bản pháp quy tại trang web sau đây để thực hiện tại đơn vị mình:

- http://www.chinhphu.vn (trang web Chính phủ);

- http://www.mof.gov.vn (trang web Bộ Tài chính);

- http://www.moj.gov.vn (trang Bộ Tư pháp);

- http://sotc.baria-vungtau.gov.vn (trang web Sở Tài chính tỉnh BR-VT).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp).

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có), tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện văn bản gửi Sở Tài chính đề xuất, hướng dẫn hoặc kiến nghị để Sở Tài chính tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ, Ngành liên quan để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 
STT Văn bản số Ngày Cơ quan ban hành Nội dung Hiệu lực từ ngày
1 16/2020/TT-BTC 26/3/2020 Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 29/5/2020
2 17/2020/TT-BTC 27/3/2020 Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 15/5/2020
3 27/2020/TT-BTC 17/4/2020 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 05/6/2020
4 35/2020/TT-BTC 05/5/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 05/5/2020 đến 31/12/2020
5 43/2020/TT-BTC 26/5/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 26/5/2020 đến 31/12/2020
6 44/2020/TT-BTC 26/5/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 26/5/2020 đến 31/12/2020
7 45/2020/TT-BTC 26/5/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp 26/5/2020 đến 31/12/2020
8 46/2020/TT-BTC 27/5/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 27/5/2020 đến 31/12/2020
9 49/2020/TT-BTC 01/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 01/6/2020 đến 31/12/2020
10 50/2020/TT-BTC 01/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 01/6/2020 đến 31/12/2020
11 54/2020/TT-BTC 01/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mực thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 12/6/2020 đến 31/12/2020
12 56/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 12/6/2020 đến 31/12/2020
13 57/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 12/6/2020 đến 31/12/2020
14 61/2020/TT-BTC 22/6/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân 22/6/2020 đến 31/12/2020
15 815/QĐ-BTC  03/6/2020 Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 03/6/2020
 
(Nguồn theo công văn số 2113/UBND.TC-KH ngày 03/7/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan