Tin chỉ đạo điều hành
  05/03/2021

Triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện nhận được Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND huyện Côn Đảo có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Chi cục Thống kê Côn Đảo

Cung cấp tài liệu (tập tin về hỏi đáp TĐT file MP3 và tài liệu tuyên truyền) cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thực hiện công tác tuyên truyền.

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

Thực hiện thông tin, tuyên truyền về tình hình Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 đến mọi tầng lớp Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình huyện theo tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn tại mục 2, 3 phần V, Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 24/02/2021.

Tiếp và phát sóng đầy đủ các chương trình tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện.

Phối hợp Chi cục Thống kê Côn Đảo cập nhật nội dung, thông tin tuyên truyền về Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Đăng Cổng thông tin điện tử huyện các tài liệu tuyên truyền về Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 do Chi cục Thống kê Côn Đảo cung cấp; theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo theo yêu cầu./

(Nguồn: Công văn số 564/UBND-VHTT ngày 04/03/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan