Tin chỉ đạo điều hành
  22/04/2021

Triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) của Huyện ủy

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 15/3/2021 của Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021); Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có ý kiến như sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin cổ động trực quan trên địa bàn huyện; đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) lên trang thông tin điện tử huyện.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

- Tăng cường các tin, bài tuyên truyền, phổ biến Đề cương truyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên sóng truyền thanh, truyền hình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, thông tin cổ động phù hợp hưởng ứng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện hưởng ứng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Nguồn: Từ Công văn số 1150/UBND-VP ngày 22/04/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan