Cải cách hành chính
  16/10/2020

Triển khai Quyết định công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2019

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

         1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn căn cứ kết quả theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019, tổ chức quán triệt, đề ra giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.
           2. Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện (sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định).

Đánh giá

Tin tức liên quan