Cải cách hành chính
  19/03/2020

Triển khai quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

        1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên phần mềm một cửa theo quy định tại Quyết định số 580/QĐ-UBND, Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.Thời gian hoàn thành:
          Trước ngày 03/4/2020.
         2. Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ theo quy trình nội bộ quy định.
(Nguồn: Công văn số 1011/UBND-NVLĐTB&XH ngày 31/03/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan