Chuyển đổi số
triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tài liệu đính kèm

3696/UBND-VP Tải file đính kèm