Tin chỉ đạo điều hành
  13/07/2022

Triển khai thực hiện Công văn số 5727/UBND-VP, ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5727/UBND-VP, ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 (Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022); Triển khai trên địa bàn huyện, UBND huyện có ý kiến như sau:

         1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ liên quan nghiên cứu tham mưu UBND huyện

         - Tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ đầu năm 2022 đến nay theo chỉ đạo của UBND huyện tại các Công văn số: 203/UBND-VP, ngày 20/01/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn số 757/UBND-VP ngày 19 tháng 01 năm 2022; 435/UBND-VP, ngày 18/02/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn 1565/UBND-VP ngày 14 tháng 02 năm 2022; 780/UBND-VP, ngày 23/3/2022 về việc thực hiện Công văn 3344/UBND-VP ngày 21 tháng 3 năm 2022 và số 1137/UBND-VP, ngày 23/4/2022 về việc thực hiện Công văn 4591/UBND-VP ngày 21 tháng 3 năm 2022.

         - Khẩn trương thực hiện, hoàn thành các nội dung công việc theo kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ, đặc biệt là các kết luận từ đầu năm 2022 đến nay theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 538/UBND-VP, ngày 01/3/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022; 1034/UBND-VP, ngày 17/4/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo 156/TB-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022; 1362/UBND-VP, ngày 14/5/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 233/TB-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022.

         - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ liên quan, tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ , đặc biệt là các nhiệm vụ Chính phủ giao cho các địa phương thực hiện tại mục 1 Nghị quyết; phối hợp với các Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì theo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện các công việc có liên quan trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND huyện Côn Đảo.

         - Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 ngày 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2022, số 252/CĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2022, số 290/CĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

         - Tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức hoạt động hiệu quả các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Rà soát, kiên quyết, nhất quán điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo chủ trương của  Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện.

         2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp san gạt, làm đường trái phép,... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

         3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý ngành liên hệ nhận chỉ đạo hướng dẫn của Sở, ngành nghiên cứu tham mưu UBND huyện phối hợp triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của huyện theo chỉ đạo UBND tỉnh (nếu có).

(Nguồn từ Công văn số 1491/UBND-VP ngày 25/5/2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đánh giá

Tin tức liên quan